I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Live z Pokusą jest NIKOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k z siedzibą w Wieliczce, Sygneczów 1, kod pocztowy 32-020,

NIP 602 009 47 28, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bogusława Kochańczyka, zwanego dalej “Organizatorem”.

2. Adres do korespondencji : live@pokusa.org

II. Zasady członkostwa w wydarzeniu

1. Członkostwo w wydarzeniu Live z Pokusą jest bezpłatne. 

2. Każda osoba, zarejestrowana w sklepie Pokusa for Health może uczestniczyć w wydarzeniu. Należy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy.

3. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie przesłana wiadomość zwrotna z linkiem do wydarzenia Live z Pokusą.

4. Po skończonym wydarzeniu wszyscy uczestnicy, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie  informacji o nowościach, testach i promocjach drogą elektroniczną i oraz na kontakt drogą telefoniczną i SMS, otrzymają od organizatora kupon rabatowy na zakupy w sklep.pokusa.org

III. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe osób, które wypełniły formularz uczestnictwa w wydarzeniu Live z Pokusą,  przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe  przechowujemy zapewniając ich pełne bezpieczeństwo, a dostęp do bazy danych posiadają tylko uprawnieni pracownicy Organizatora.

2. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest NIKOS Sp. z o.o. Sp.k. Wieliczka, Sygneczów 1 , NIP: 6020094728

3. Dane kontaktowe Administratora danych: adres email: live@pokusa.org. Cel pozyskiwania i przetwarzania danych:

- dane pobierane są i przetwarzane w celu przesłania  informacji dotyczącej wydarzenia, a następnie w celu przesłania kuponu rabatowego (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”). 

4. Organizator może wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych tj. przesyłania informacji dotyczących oferty oraz promocji zakupowych oferty czyli Newslettera e-mail/SMS wyłącznie w momencie gdy osoba wypełniające formularz wyraziła na to zgodę poprzez zaznaczenie opcji "wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, testach i promocjach drogą elektroniczną i oraz na kontakt drogą telefoniczną i SMS". Wycofanie zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej możliwe jest przez kontakt pod adresem live@pokusa.org (w tytule wiadomości "Rezygnacja").

5. W celach monitorowania, raportowania i poprawy świadczonych usługi i działalności Organizatora dane osobowe osób wypełniających formularz mogą być przetwarzane do innych celów niż wypisane powyżej (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ). 

6. W innych przypadkach, dane osobowe osób wypełniających formularz, przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, we wcześniej określonym zakresie i celu.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie w jakim dane te są zbierane na podstawie zgody.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

  1. podmiotom wykonującym procesy niezbędne do realizacji wysyłki newslettera email/SMS 
  2. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa Okres przetwarzania danych osobowych.

9. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

IV. Rezygnacja z członkostwa 

Osoba wypełniająca formularz ma prawo do rezygnacji w każdej chwili bez podania przyczyny. Usunięcie danych następuje po otrzymaniu przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji w formie mailowej na adres live@pokusa.org.  Po otrzymaniu wiadomości, Organizator usuwa wszelkie dane osobowe.

V. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 29.03.2023.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, jak również do zakończenia działalności wydarzenia Live z Pokusą w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedzania o tym.

3. Wszelkie zastrzeżenia i sugestie dotyczące działalności wydarzenia Live z Pokusą, treści niniejszego Regulaminu lub obsługi należy kierować do Organizatora.