§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia oraz udziału w programie lojalnościowym, adresowanym do klientów Platformy Zakupowej https://sklep.pokusa.org. Regulamin definiuje zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania punktów naliczanych w związku z zakupem produktów.
 2. Program realizowany jest od dnia 17.05.2022 r. do odwołania, o którym organizator ma obowiązek poinformować w wiadomości mailowej minimum miesiąc przed planowanym zakończeniem lub zmianą warunków i zasad programu lojalnościowego.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https://sklep.pokusa.org.
 4. Dokonanie zakupu za pomocą zebranych punktów oznacza jednocześnie zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.
 5. Adres do korespondencji z organizatorem w sprawach związanych z programem, zwany dalej „adresem organizatora” jest następujący: kontakt@pokusa.org

§ 2. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Uczestnik - klient posiadający konto na Platformie Zakupowej pod adresem https://sklep.pokusa.org
 2. Organizator - Organizatorem programu lojalnościowego jest firma NIKOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k., NIP: 602 009 47 28 z siedzibą w Wieliczce, ul. Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka.
 3. Produkt - produkty sprzedawane przez Organizatora za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 4. Program Lojalnościowy - program lojalnościowy skierowany do Uczestników, organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 5. Punkty - punkty przyznawane Uczestnikowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym i umożliwiające otrzymanie rabatu na warunkach określonych w Regulaminie.
 6. Platforma Zakupowa - Platforma zakupowa do składania zamówień dostępna pod adresem https://sklep.pokusa.org za pośrednictwem której Uczestnicy mogą składać zamówienia na Produkty oraz brać udział w Programie Lojalnościowym. Dostęp do Platformy Zakupowej chroniony jest przez indywidualne login i hasło dla każdego Użytkownika. Za pośrednictwem konta w Platformie Zakupowej Uczestnik ma dostęp do aktualnego stanu konta punktowego oraz zasad Programu Lojalnościowego. Platforma Zakupowa pozwala również na złożenie zamówienia z rabatem za zebrane punkty w Programie Lojalnościowym. 

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym

 1. Udział w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatny.
 2. Program polega na przyznawaniu Punktów Uczestnikom, którzy dokonują zamówień Produktów poprzez Platformę Zakupową i posiadają zarejestrowane konto na Platformie Zakupowej. 
 3. Uczestnik zakładając konto na Platformie Zakupowej wyraża zgodę na przystąpienie do Programu Lojalnościowego.

§ 4. Warunki programu lojalnościowego, zasady przyznawania punktów

Punkty przyznawane są w zależności od wartości dokonanego zakupu, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Każdy Produkt ma przypisaną określoną wartość punktową.
 2. 1 Punkt odpowiada rabatowi w wysokości 5 gr netto.
 3. Do naliczania Punktów uwzględnia się wyłącznie wartość punktową przypisaną Produktowi. Do naliczania Punktów nie uwzględnia się kosztów dodatkowych, jak np. koszty przesyłki.
 4.  W przypadku skorzystania przez Uczestnika z uprawnienia do odstąpienia lub zwrotu zakupionych Produktów (o ile uprawnienie takie będzie mu przysługiwało), Punkty przyznane za ten zakup zostaną anulowane.
 5. Każdy Uczestnik ma możliwość po zalogowaniu się w Platformie Zakupowej sprawdzić ilość uzyskanych Punktów.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia przyznawania punktów za zakup niektórych Produktów, o czym poinformuje w opisie każdego takiego Produktu.
 7. Poza zawieraniem umów sprzedaży Produktów poprzez Platformę Zakupową Uczestnik ma również możliwość uzyskania dodatkowych Punktów w Programie Lojalnościowym poprzez udział w odrębnych akcjach promocyjnych prowadzonych przez Organizatora lub jego partnerów - na warunkach wskazanych w danej akcji.
 8. Punkty tracą ważność i nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Uczestnika rabatu, jeżeli w terminie 365 dni od dnia przyznania Punktu w Programie Lojalnościowym Uczestnik nie wykorzysta tych Punktów.

§ 5. Rabaty

 1. Przyznanie Uczestnikowi rabatu w Programie Lojalnościowym jest uzależnione od ilości uzyskanych przez Uczestnika punktów w trakcie Programu i prawidłowego wykorzystania (wymiany) tych punktów w czasie.
 2. Po zebraniu minimum 100 Punktów, Uczestnik może odebrać rabat według warunków i zasad opisanych w § 4.
 3. Uczestnik może wykorzystać rabaty za zebrane Punkty tylko, gdy wartość zamówienia w koszyku wynosi minimum 49 zł netto. 
 4. Uprawnienie do skorzystania z prawa przyznanego na mocy niniejszego Regulaminu nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 5. Aktualna liczba zebranych Punktów znajduje się w module „Program Lojalnościowy” dostępnym po zalogowaniu do Platformy Sprzedażowej. 

§ 6. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.
 5. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail kontakt@pokusa.org
 6. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy oraz pracownicy podmiotów współpracujących z Nikos Sp. z o.o. Sp.k. obsługujących Platformę Sprzedażową. 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje związane z Programem Lojalnościowym mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (NIKOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k., Sygneczów 1, 32-020 Wieliczka) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@pokusa.org z dopiskiem „Reklamacja - Program Lojalnościowy”.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 3. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listownie lub pocztą elektroniczną, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do Programu Lojalnościowego Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
 2. Program Lojalnościowy nie jest grą losową, w szczególności: loterią fantową, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, zakładem wzajemnym, ani żadną inną formą do której stosuje się przepisy ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
 3. Zasady Programu Lojalnościowego określa Regulamin oraz - w zakresie nieuregulowanym - powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.