REGULAMIN KLUBU HODOWCÓW PSÓW I KOTÓW POKUSA FOR HEALTH

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania oraz nabywania i utraty członkostwa w Klubie Hodowców POKUSA for Health (zwanego dalej: „Klubem”).

2. Klub Hodowców POKUSA for Health jest dobrowolnym zrzeszeniem hodowców psów rasowych i kotów rasowych, którzy żywią swoje zwierzęta karmą i produktami POKUSA oraz mają na celu promowanie zdrowego żywienia zwierząt.

3. Klub nie posiada osobowości prawnej i został powołany jako organizacja wspierająca rozwój kynologii i felinologii oraz działa na zasadach dobrowolnego zrzeszenia hodowców. 

4. Organizatorem Klubu Hodowców POKUSA for Health jest NIKOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k z siedzibą w Wieliczce, Sygneczów 1, kod pocztowy 32-020, NIP 602 009 47 28, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bogusława Kochańczyka, zwanego dalej “Organizatorem”.

5. Koordynatorem programu Klubu Hodowców Pokusa for Health od dnia 1.06.2022 r. jest Magdalena Świkszcz i Julia Najder.

6. Adres do korespondencji: hodowcy@pokusa.org

II. Zasady nabywania członkostwa w Klubie 

1. Członkostwo w Klubie Hodowców POKUSA jest bezpłatne.

2. Członkiem Klubu Hodowców POKUSA for Health może zostać każdy hodowca psów rasowych i właściciel reproduktora, który jest członkiem organizacji kynologicznej takich jak: Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), Fédération Cynologique Internationale (FCI) i posiada zarejestrowany przydomek hodowlany oraz prowadzi hodowlę zwierząt rasowych zgodnie z przepisami organizacji kynologicznej do jakiej należy.

3. Członkiem Klubu Hodowców POKUSA for Health może zostać każdy hodowca kotów rasowych, który jest członkiem organizacji felinologicznej takich jak: Fédération Internationale Féline (FIFe), The International Cat Association (TICA)The World Cat Federation (WCF) i posiada zarejestrowany przydomek hodowlany oraz prowadzi hodowlę zwierząt rasowych zgodnie z przepisami organizacji felinologicznej do jakiej należy.

4. Warunkiem przystąpienia do Klubu jest:

 1. wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
 2. wysłanie czytelnego skanu lub zdjęcia rejestracji przydomka hodowlanego, ewentualnie certyfikatu przydomka hodowlanego.

5. Po otrzymaniu zgłoszenia i weryfikacji danych Koordynator zatwierdza przystąpienie do Klubu Hodowców POKUSA for Healtch poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie do Klubu. 

6. Przedstawienie w zgłoszeniu niepełnych lub nieprawdziwych danych, niespełnienie jednego z warunków, uczestnictwo w innej organizacji kynologicznej niż: Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), Fédération Cynologique Internationale (FCI), Fédération Internationale Féline (FIFe), The International Cat Association (TICA)The World Cat Federation (WCF) oraz nienadesłanie dokumentów potwierdzających nadanie przydomka, może skutkować odmową przyjęcia kandydata do Klubu. 

7. Regulamin Klubu Hodowców POKUSA for Health nie wymaga rezygnacji z członkostwa w innym Klubie Hodowców. Nie dotyczy marek, które oferują produkty o podobnym lub takim samym profilu (dodatki żywieniowe, suplementy diety) jak profil marki Pokusa. 

III. Prawa i obowiązki członków Klubu 

1. Każdy z członków Klubu Hodowców POKUSA zobowiązany jest do: 

 1. Stosowania w żywieniu swoich zwierząt produktów marki POKUSA FOR HEALTH.
 2. Złożenia minimum jednego zamówienia przez sklep internetowy https://sklep.pokusa.org   bądź zrobienia jednego zakupu na wystawie w ciągu roku. 
 3. Rekomendowania produktów marki POKUSA innym hodowcom zwierząt rasowych oraz nowym właścicielom szczeniąt/kociąt zakupionym w hodowli przynależnej do klubu i dbanie o dobry wizerunek ww. marki.
 4. Udzielania nabywcom szczeniąt/kociąt niezbędnych informacji o właściwościach produktów marki POKUSA oraz bezpłatnego wydania każdemu z nabywców szczeniąt/kociąt kompletnych wyprawek otrzymanych uprzednio od Organizatora Klubu. 
 5. Niezwłocznego zawiadomienia Organizatora o wszelkich zmianach przekazanych wcześniej w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności o zmianie adresu dostawy produktów POKUSA, zmianie adresu korespondencyjnego, zmianie numeru telefonu kontaktowego czy adresu e-mail. 
 6. Przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
 7. Polubienia profilu Klubu Hodowców POKUSA for health (https://www.facebook.com/KlubHodowcowPokusa/) oraz Pokusa (https://www.facebook.com/pokusapremiumplus) na Facebook-u.
 8. Zamieszczenia na swojej stronie internetowej lub/i profilu Facebook, jeśli takowe posiada, banera dostępnego na stronie https://sklep.pokusa.org/pl/content/30-banery-do-pobrania-dla-klubu-hodowcow-pokusa-for-health wraz z treścią: W naszej Hodowli stosujemy najwyższej jakości suplementy i karmy POKUSA FOR HEALTH.

2. Członek Klubu Hodowców POKUSA for Health oświadcza, że posiada profesjonalną wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego uczestnictwa w Klubie. Hodowca oświadcza, że:

 1. hodowla, którą prowadzi jest legalna i zarejestrowana w ZKwP/FCI/FIFe/TICA/WCF,
 2. nie pogwałca w najmniejszym nawet stopniu praw zwierząt,
 3. wszystkie zwierzęta traktowane są w sposób humanitarny,
 4. zachowany jest dobrostan zwierząt,
 5. zapewnione jest im bezpieczeństwo,
 6. wszystkie zwierzęta należące do hodowli a zwłaszcza suki/kotki (przed i po porodzie) i szczenięta/kocięta (do chwili przekazania ich nowym właścicielom), znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną,
 7. warunki sanitarne w obrębie jego hodowli są zgodne z normami krajowymi i europejskimi oraz nie pogwałcają praw zwierząt do dobrostanu. 

IV. Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator jest zobowiązany do:

 1. przekazywania wyprawek dla miotu o ile ten jest zgłoszony w prawidłowy sposób opisany w p. V,
 2. udzielania hodowcom nieodpłatnych porad dotyczących stosowania produktów marki POKUSA,
 3. informowania członków Klubu o aktualnie obowiązujących promocjach handlowych poprzez wiadomość e-mail, SMS oraz telefonicznie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

 1. zmian treści niniejszego Regulaminu, bez konsultowania zmian z członkami Klubu oraz bez konieczności informowania o zmianach w Regulaminie /zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w przeciągu 1 dnia roboczego od wprowadzenia zmian/,
 2. zmian promocji czy cenników zakupu produktów POKUSA, bez konsultowania zmian z członkami Klubu oraz bez konieczności informowania o zmianach /zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w przeciągu 1 dnia roboczego od wprowadzenia zmian/,
 3. odmowy przekazania członkowi Klubu wyprawki dla szczeniąt lub kociąt, w przypadku uznania przez Organizatora, że członek Klubu dokonał wyjątkowo późnego zgłoszenia miotu lub nie wydał wyprawek należnych w poprzednim miocie. 
 4. samodzielnego decydowania o przyjęciu lub odmowie przyjęcia hodowcy do grona członków Klubu, a także wykluczeniu z Klubu Hodowców Pokusa. 

V. Korzyści wynikające z członkostwa

WYPRAWKI 

1. Warunkiem odbioru wyprawek dla szczeniąt lub kociąt jest Członkostwo w Klubie Hodowców Pokusa oraz dokonanie w ciągu ostatniego roku (liczonego wstecz od dnia złożenia formularza zgłoszenia miotu) łącznie zamówień w sklepie Pokusa z konta hodowcy na minimalną kwotę 700 zł [słownie: siedemset złotych] brutto wartości produktów (bez kosztów wysyłki, bez kosztów odebranych wyprawek oraz bez kosztów odebranych karm do wyprawek).

2. Nowi Członkowie Klubu Hodowców Pokusa for Health mogą odebrać wyprawki dla pierwszego zgłoszonego miotu szczeniąt lub kociąt po dokonaniu zamówienia za pośrednictwem konta hodowcy w Sklepie za minimalną kwotę 200 zł [słownie: dwieście złotych] brutto wartości produktów (bez kosztów wysyłki, bez kosztów odebranych wyprawek oraz bez kosztów odebranych karm do wyprawek). Dla drugiego i kolejnych zgłoszonych miotów po dokonaniu zamówienia za pośrednictwem konta hodowcy w Sklepie za minimalną kwotę 500 zł [słownie: pięćset złotych] brutto wartości produktów (bez kosztów wysyłki, bez kosztów odebranych wyprawek oraz bez kosztów odebranych karm do wyprawek) do 6 miesięcy członkostwa w Klubie Hodowców Pokusa. Dla drugiego i kolejnych zgłoszonych miotów obowiązuje warunek z pkt 1 "WYPRAWKI" rozdziału V niniejszego regulaminu po 6 miesiącach członkostwa w Klubie.

3. Hodowca jest uprawniony do odebrania wyprawek dla szczeniąt lub kociąt urodzonych w hodowli. Warunkiem otrzymania wyprawek jest wypełnienie Formularza Zgłoszenia Miotu do 8 tygodni od dnia urodzenia się szczeniąt. Miot zgłoszony po tym terminie nie otrzyma wyprawek. Hodowca może odebrać wyprawki dla dowolnej liczby miotów w ciągu roku.

4. Po zgłoszeniu miotu należy przesłać czytelny skan lub zdjęcie karty miotu lub protokołu przeglądu miotu szczeniąt, a w przypadku kociąt zgłoszenia miotu lub rodowodów, niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres hodowcy@pokusa.org

5. Dopuszcza się wydanie wyprawek przed przesłaniem karty miotu lub protokołu przeglądu miotu szczeniąt, a w przypadku kociąt zgłoszenia miotu lub rodowodów, z warunkiem późniejszego nadesłania dokumentu.

6. W przypadku braku przesłania karty miotu lub protokołu przeglądu miotu szczeniąt a w przypadku kociąt zgłoszenia miotu lub rodowodów, Koordynator Klubu Hodowców Pokusa może odmówić wydania wyprawek dla kolejnych miotów. 

7. Za wyprawkę rozumie się następujące zestawy produktów:

Dla szczeniąt:

a. Zestaw standard (2,90 zł) *:

 • BreedingLine Junior Optimal+ 100g 

b. Zestaw premium (9,90 zł) do wyboru *: 

 • Probiotic GreenLine FORTE + GreenLine MultiVit Dog 120 tabletek 
 • Probiotic GreenLine FORTE + BreedingLine Junior Optimal+ 100g 
 • Probiotic GreenLine FORTE + ChondroJunior tabletki na stawy 42 sztuki

c. Zestaw super premium (14,90 zł) do wyboru*: 

 • Atlantic Salmon Oil - olej z łososia 100ml + Probiotic GreenLine FORTE + GreenLine MultiVit Dog 120 tabletek 
 • Atlantic Salmon Oil - olej z łososia 100ml + Probiotic GreenLine FORTE + BreedingLine Junior Optimal+ 100g 
 • Atlantic Salmon Oil - olej z łososia 100ml + Probiotic GreenLine FORTE + ChondroJunior tabletki na stawy 42 sztuki 
 • Cod Liver Oil - Tran - Olej Z Wątroby Dorsza 100ml + Probiotic GreenLine FORTE + GreenLine MultiVit Dog 120 tabletek 
 • Cod Liver Oil - Tran - Olej Z Wątroby Dorsza 100ml + Probiotic GreenLine FORTE + BreedingLine Junior Optimal+ 100g 
 • Cod Liver Oil - Tran - Olej Z Wątroby Dorsza 100ml + Probiotic GreenLine FORTE + ChondroJunior tabletki na stawy 42 sztuki

Dla zagranicznych właścicieli szczeniąt oferujemy wyprawki w wersji angielskojęzycznej i niemieckojęzycznej.

Dla kociąt:

a. Zestaw standard (2,90 zł)*:

            GreenLine MultiVit Cat 120 tabletek

b. Zestaw premium (9,90 zł)*:

               Probiotic GreenLine FORTE + GreenLine MultiVit Cat 120 tabletek

c. Zestaw super premium (14,90 zł) do wyboru*:

 • Atlantic Salmon Oil - olej z łososia 100ml + Probiotic GreenLine FORTE + GreenLine MultiVit Cat 120 tabletek
 • OceanicLine Omega-3 Fish Oil - Olej z dziko żyjących ryb morskich 100ml + Probiotic GreenLine FORTE + GreenLine MultiVit Cat 120 tabletek

* zestawy wyprawkowe mogą ulegać zmianie, jeżeli znajdują się w nich produkty, których nie ma w danej chwili na stanie. Aktualna forma wyprawek jest podawana po przesłaniu formularza zgłoszeniowego miotu, w wiadomości mailowej z instrukcją zakupu zestawów wyprawkowych.

8. Wyprawka przekazywana jest w kartonowym pudełku “Zdrowa paka dla szczeniaka” lub „Zdrowa paka dla kociaka” wraz z kodem rabatowym dla przyszłego właściciela.

9. Wyprawki powinny być zamówione za pośrednictwem sklepu Pokusa poprzez dodanie wybranych wyprawek (w liczbie odpowiadającej liczbie szczeniąt) do koszyka. 

10. Wyprawki powinny być odebrane przez Hodowcę za pośrednictwem sklepu Pokusa do 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia miotu. Wyprawki będą przyznawane dla miotów nie starszych niż 12 tygodni życia.

11. W przypadku kiedy wysyłka wyprawek zostanie połączona z zamówieniem produktowym złożonym przez Hodowcę na minimalną kwotę 149 zł brutto  [słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych], wyprawki zostaną dostarczone na koszt Organizatora. W przypadku zamówienia produktów poniżej kwoty 149 zł brutto [słownie: sto czterdzieści dziewięć złotych] wyprawki zostaną dostarczone na koszt Hodowcy zgodnie z obowiązującym cennikiem wysyłek. Koszt wysyłek zostanie doliczony do zamówienia.

12. Hodowca, który odebrał wyprawki, zobowiązany jest do bezpłatnego przekazania produktów nowym właścicielom szczeniąt lub kociąt w formie wyprawki, wyrażając jednocześnie pozytywną opinię i rekomendując tym samym Pokusę, jako produkty sprawdzone, zdrowe i bezpieczne.

13. Sprzedaż wyprawek dla szczeniąt lub kociąt, nieprzekazanie lub niepełne ich przekazanie, skutkuje natychmiastowym usunięciem z Klubu.

PRODUKT NA START

1. Hodowca, który przystąpi do Klubu Hodowców POKUSA for Health, uprawniony jest do odebrania produktu na start, za który rozumie się jeden z produktów do wyboru:

 1. BreedingLine Reproductal+ 350g – dla hodowców psów
 2. BreedingLine GoldMilk Puppy 500g – dla hodowców psów
 3. BreedingLine LactoVital 500g – dla hodowców psów
 4.  BreedingLine Spermaster 350g – dla właścicieli reproduktorów
 5. BreedingLine GoldMilk Kitten 250g – dla hodowców kotów

2. Produkt na start powinien być zamówiony za pośrednictwem sklepu Pokusa poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka i wpisanie specjalnego kodu zniżkowego, który obniży jego cenę do 1 zł brutto [słownie: jeden złoty]. Minimalna wartość zamówienia, aby odebrać produkt na start wynosi 49 zł brutto [słownie: pięćdziesiąt złotych] (pomijając koszty produktu za 1 zł oraz koszty wysyłki).

UPUSTY

1. Organizator gwarantuje członkowi Klubu Hodowców POKUSA for Health upusty na zakupy: 

 1. 25% upustu od cen sugerowanych brutto na produkty linii BreedingLine od cen sugerowanych brutto,
 2. 40% upustu od cen sugerowanych brutto na olej Atlantic Salmon Oil - olej z łososia arktycznego (rabat nie obowiązuje podczas wystaw, targów lub innych imprez, na których obecne jest stoisko Organizatora),
 3. 15% upustu od cen sugerowanych brutto na karmę suchą,
 4. 10% upustu od cen sugerowanych brutto na serię kosmetyków,
 5. 10% upustu od cen sugerowanych brutto na karmę mokrą w puszkach,
 6. 10% upustu od cen sugerowanych brutto na przysmaki i ciastka suplementujące,
 7. 15% upustu od cen sugerowanych brutto na pozostałe produkty w ofercie marki Pokusa for health.

2. Członek Klubu Hodowców Pokusa for Health może dokonać zakupów z należnymi mu rabatami podczas wystaw, targów lub innych imprez, na których obecne jest stoisko Organizatora, identyfikując się numerem ID hodowcy, nadanym mu przez Koordynatora. 

3.Członek Klubu Hodowców Pokusa for Health gwarantuje, że nie będzie odsprzedawał produktów zakupionych w Klubie Hodowcy osobom trzecim. W przypadku odsprzedaży produktów Członek Klubu jest z niego usuwany w trybie natychmiastowym.

4. Organizator zobowiązuje się do odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące produktów i ich zastosowania. 

VI. Ochrona danych osobowych członków Klubu

1. Dane osobowe członków Klubu Hodowców Pokusa for Health, przekazywane w momencie przystąpienia do Klubu przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe członków Klubu przechowujemy zapewniających ich pełne bezpieczeństwo, a dostęp do bazy danych posiadają tylko uprawnieni pracownicy Organizatora.

2. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest NIKOS Sp. z o.o. Sp.k. Wieliczka, Sygneczów 1 , NIP: 6020094728 2. Dane kontaktowe Administratora danych: adres email: hodowcy@pokusa.org, telefon: 609 812 987

3. Cel pozyskiwania i przetwarzania danych: dane pobierane są i przetwarzane w celu dodania hodowli do Klubu Hodowców Pokusa for Health oraz stworzenia indywidualnych kont w sklepie Pokusa (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”). 

4. Organizator może wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych tj. przesyłania informacji dotyczących oferty oraz promocji zakupowych oferty czyli Newslettera, e-mail/SMS, wyłącznie w momencie gdy członek Klubu wyraził na to zgodę poprzez zapisanie adresu do Newslettera (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ). Wycofanie zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej możliwe jest przez kontakt pod adresem hodowcy@pokusa.org (w tytule wiadomości "Rezygnacja z newslettera"). Chęć i zgoda otrzymywania newslettera, e-mail/SMS zgłaszana jest podczas rejestracji w Klubie poprzez zaznaczenie okienka "Chcę otrzymywać newsletter, email i SMS Newsletter".

5. Organizator może wykorzystywać zebrane dane osobowe do tworzenia Grup Klientów i przypisywania kont do tych grup na podstawie historii zakupowej. Na podstawie grup, Organizator może wysyłać bardziej dostosowane wiadomości i komunikaty o towarach i usługach. 

6. W celach monitorowania, raportowania i poprawy świadczonych usługi i działalności Organizatora dane osobowe członków Klubu mogą być przetwarzane do innych celów niż wypisane powyżej (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ). 

7. W innych przypadkach, dane osobowe członków Klubu przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, we wcześniej określonym zakresie i celu

8. Przeszkodą do przystąpienia do Klubu może być brak podania przez członka Klubu wszystkich wymaganych danych. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie w jakim dane te są zbierane na podstawie zgody.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach otrzymania członkostwa w Klubie i korzystania z jego przywilejów, dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

 1. podmiotom wykonującym procesy niezbędne do realizacji i dostarczenia zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, 
 2. podmiotom wykonującym procesy niezbędne do realizacji wysyłki newslettera, email/SMS 
 3. organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

11. Dane osobowe członków Klubu są przetwarzane przez Organizatora przez okres członkostwa w Klubie.

12. Po upływie okresu opisanego w punkcie 10, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Organizatora prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. 

13. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

Profilowanie przetwarzania danych:

1. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu przygotowania i przesłania personalizowanej oferty lub wiadomości. 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie profilowania, które dokonywane jest na podstawie aktywności członka Klubu czy historii zakupowej. Prawa członków Klubu, których dane są pozyskiwane i przechowywane 

3. Każdy członek Klubu, który przekazał swoje dane osobowe ma (wynikające z RODO):

a. pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych)

b. prawo do modyfikacji danych osobowych w przypadku gdy są niekompletne, nieprawidłowe czy nieaktualne

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d. prawo do żądania ograniczenia danych osobowych w przypadku gdy:

 • prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której one dotyczą,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • dane nie są już wykorzystywane i potrzebne administratorowi danych, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, przez osobę, której dane dotyczą (do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)

e. prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku gdy:

 • są one przetwarzane na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie wyrażonej zgody,
 • przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest w sposób zautomatyzowany,

f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora, gdy

 • osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji,
 • dane osoby, której dotyczą, przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, 

g. Członek Klubu ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto lub po przekazaniu prośby pracownikom sklepu. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych Członek Klubu w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W momencie zgłoszenia wycofania, dane zostaną usunięte poprzez usunięcie adresu z listy newsletter. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Członek Klubu ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uważa, że administrator danych narusza przepisy RODO.

h. Bezpieczeństwo danych - dane osobowe członków Klubu przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić pełne bezpieczeństwo. Każda osoba, która przekazała nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. 

VII. Klauzula poufności 

1. Każdy z Członków Klubu Hodowców Pokusa for Health zobowiązuje się do przestrzegania klauzuli poufności danych oraz korespondencji przez cały okres uczestnictwa w Klubie, jak również po jego zakończeniu. 

2. Na podstawie klauzuli poufności Członek Klubu Hodowców Pokusa for Health zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy:

 1. wszelkich informacji dotyczących firmy NIKOS Sp. z o.o. Sp. k. , marki Pokusa,
 2. zasad dotyczących przynależności do Klubu Hodowców Pokusa,
 3. cen rabatowych przyznanych tylko Członkom Klubu Hodowców Pokusa. 

3. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji:

 1. dostępnych publicznie,
 2. uzyskanych niezależnie z innych źródeł,
 3. co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie,
 4. których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

4. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z nieprzestrzeganiem Klauzuli Poufności, zostaną oddane właściwemu ze względu na siedzibę Powoda sądowi powszechnemu.

VIII. Rezygnacja z członkostwa 

Hodowca ma prawo do rezygnacji z członkostwa w każdej chwili bez podania przyczyny. Usunięcie Hodowcy z Klubu następuje po otrzymaniu przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji w formie mailowej na adres hodowcy@pokusa.org.  Po otrzymaniu wiadomości, Organizator usuwa wszelkie dane osobowe Hodowcy, tym samym Hodowca traci korzyści wynikające z członkostwa w Klubie.

IX. Wygaśnięcie członkostwa 

Członkostwo w Klubie wygasa z chwilą: 

1. rażącego naruszenia przez hodowcę postanowień niniejszego Regulaminu,

2. wykonywania działań marketingowych (zdjęć, promocji, Ambasadorstwa) na rzecz innych podmiotów, które oferują produkty o podobnym lub takim samym profilu (dodatki żywieniowe, suplementy diety) jak profil marki Pokusa,

3. podawania w wątpliwość jakości produktów czy oferty oraz naruszenia dobrego imienia Organizatora, jego wizerunku w sposób negatywny, śmieszny lub obraźliwy,

4. braku aktywności Hodowcy związanej z zamówieniami produktów, odpowiedzi na wiadomości email oraz zainteresowania ofertami promocyjnymi przez okres 12 miesięcy od ostatniego zamówienia lub przystąpienia do Klubu. O wygaśnięciu Członkostwa, Hodowca zostanie poinformowany poprzez wiadomość email. Organizator przewiduje ponowne przyjęcie Hodowli do programu.

X. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 16.07.2020, z późn. zm.

2. Organizator Klubu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, jak również do zakończenia działalności Klubu w dowolnym czasie i bez konieczności uprzedzania o tym członków Klubu.

3. Wszelkie zastrzeżenia i sugestie dotyczące działalności Klubu Hodowców POKUSA for Health, treści niniejszego Regulaminu lub obsługi członków Klubu należy kierować do Organizatora.