Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów w procesie Rejestracji czy dokonywania zakupów, przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów przechowujemy zapewniających ich pełne bezpieczeństwo, a dostęp do bazy danych posiadają tylko uprawnieni pracownicy Sklepu.

Administrator danych

1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest NIKOS Sp. z o.o. Sp.k. Wieliczka, Sygneczów 1 , NIP: 6020094728

2. Dane kontaktowe Administratora danych: adres email: sklep@pokusa.org, telefon: 607 526 952

Cel pozyskiwania i przetwarzania danych

1. Dane pobierane są i przetwarzane w celu stworzenia indywidualnych kont w sklepie Pokusa for Health oraz do zawarcia i realizacji (wysyłki na adres Klienta) umowy kupna sprzedaży i ewentualnego postępowania reklamacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).

2. Sklep może wykorzystywać dane osobowe w celach marketingowych tj. przesyłania informacji dotyczących oferty Sklepu oraz promocji zakupowych oferty czyli Newslettera e-mail/SMS:

- wyłącznie w momencie gdy Klient wyraził na to zgodę poprzez zapisanie adresu do Newslettera (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ). Wycofanie zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej możliwe jest przez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep@pokusa.org (w tytule wiadomości "Rezygnacja z Newslettera") 

3. Chęć otrzymywania newslettera e-mail/SMS zgłaszana jest:

a. podczas rejestracji Konta w Sklepie poprzez zaznaczenie okienka "Chcę otrzymywać newsletter i SMS Newsletter"

b. podczas wpisania adresu email w specjalnym okienku na stronie Sklepu

Zgodna na otrzymywanie newslettera e-mail/SMS wyrażana jest w momencie potwierdzenia adresu email, przesłanego wiadomością email. 

4. Sklep może wykorzystywać zebrane dane osobowe do tworzenia Grup Klientów i przypisywania kont do tych grup na podstawie statusu Klienta czy historii zakupowej. Na podstawie grup, Sklep może wysyłać bardziej dostosowane wiadomości i komunikaty o towarach i usługach.

5. W celach monitorowania, raportowania i poprawy świadczonych usługi i działalności Sklepu dane osobowe Klientów mogą być przetwarzane do innych celów niż wypisane powyżej (podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. ).

6. W innych przypadkach, dane osobowe Klientów przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, we wcześniej określonym zakresie i celu. 

Obowiązek podania danych osobowych

1. Przeszkodą do zawarcia umowy kupna sprzedaży lub rejestracji w Sklepie może być brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zakresie w jakim dane te są zbierane na podstawie zgody. 

Informacje o odbiorcach danych osobowych Klientów

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientów w celach zawarcia i realizacji (wysyłki na adres Klienta) umowy kupna sprzedaży dane osobowe Klientów mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

- podmiotom wykonującym procesy niezbędne do realizacji i dostarczenia zamówień złożonych w ramach sklepu internetowego, 

- organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sklep przez okres niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia konta użytkownika oraz do obsługi zamówień. 

2. Po upływie okresu opisanego w punkcie 1, dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Sklep prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. 

3. W przypadku wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

Profilowanie przetwarzania danych

1. Dane osobowe mogą zostać wykorzystane w celu przygotowania i przesłania personalizowanej oferty lub wiadomości. 

2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie profilowania, które dokonywane jest na podstawie aktywności Klienta, przynależności do grup klientów czy historii zakupowej.

Prawa Klientów, których dane są pozyskiwane i przechowywane

1. Każdy Klient, który przekazał swoje dane osobowe ma (wynikające z RODO):

- pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji (w tym prawo do uzyskania kopii tych danych)

- prawo do modyfikacji danych osobowych w przypadku gdy są niekompletne, nieprawidłowe czy nieaktualne

- prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy:

a. dane nie są już niezbędne do celów, do jakich zostały zebrane, 

b. osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania 

d. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

e. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

a. prawo do żądania ograniczenia danych osobowych w przypadku gdy:

b. prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której one dotyczą,

c. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

d.  dane nie są już wykorzystywane i potrzebne administratorowi danych, a osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

e.  został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych, przez osobę, której dane dotyczą ( do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu)

- prawo do przeniesienia danych osobowych w przypadku gdy: 

a. są one przetwarzane na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą na podstawie wyrażonej zgody

b. przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest w sposób zautomatyzowany 

- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez administratora, gdy:

a. osoba, której dane dotyczą znajduje się w szczególnej sytuacji 

b. dane osoby, której dotyczą, przetwarzane są w sposób zautomatyzowany

Klient ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto lub po przekazaniu prośby pracownikom sklepu. 

Wycofanie zgodny na przetwarzanie danych osobowych

Klient w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia udzielonej zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W momencie zgłoszenia wycofania, dane zostaną usunięte poprzez usunięcie konta użytkownika sklepu jeśli 

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uważa, że administrator danych narusza przepisy RODO. 

Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe Klientów przechowujemy na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić pełne bezpieczeństwo.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Polityka cookies 

Szczegóły dotyczące polityki plików Cookies znajdują się na stronie: Polityka plików cookies 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres email: sklep@pokusa.org